O nas

Szanowni Państwo

Od 2002 r. pracując w szkole z młodzieżą podejmowałem szereg inicjatyw mających na celu:

 • wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii

 • propagowanie wiedzy o naszym dziedzictwie narodowym jako ważnym czynniku kształtującym tożsamość.

Przez lata powstał więc zespół stałych współpracowników, gotowych podejmować różne wyzwania edukacyjne wykraczające poza szkolne programy nauczania. Aby zwiększyć możliwości działania w podejmowaniu różnych inicjatyw oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych w 2014 r. nadaliśmy naszej działalności osobowość prawną - założyliśmy Fundację Centrum Edukacji Mobilnej.

Celem głównym Fundacji jest działalność edukacyjna, naukowa i wychowawcza wspierająca rozwój nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, które cechuje szybko zmieniająca się rzeczywistość, wymagająca ciągłego kształcenia nowych umiejętności, efektywnego korzystania z najnowszych technologii i dostępnych zasobów wiedzy, a także definiowania swoich postaw wobec przenikania się różnych kultur i światopoglądów w globalnym świecie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność obejmującą:

 1. tworzenie i upowszechnianie zasobów edukacyjnych (np. programy, scenariusze zajęć, artykuły edukacyjne, e-booki, skrypty, podręczniki, filmy, nagrania audio i video) ze szczególnym uwzględnieniem zasobów na otwartych licencjach dostępnych przez Internet,

 2. inicjowanie i wdrażanie oddolnych i systemowych działań na rzecz poprawy jakości edukacji,

 3. organizację kursów e-learningowych oraz szkoleń z zakresu organizacji i wykorzystania e-learningu w nowoczesnej edukacji,

 4. prowadzenie stron internetowych poświęconych szkolnej i pozaszkolnej edukacji,

 5. szkolenia z zakresu wykorzystania urządzeń mobilnych i innych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej w edukacji,

 6. organizację różnych form doskonalenia, konferencji, warsztatów, panelów dyskusyjnych, pokazów, akcji, kampanii, wystaw, happeningów, konkursów, wycieczek i obozów, wymiany międzynarodowej, realizujących cele fundacji,

 7. analizowanie lokalnego i globalnego rynku pracy oraz podejmowanie działań służących planowaniu kariery zawodowej, kształceniu kompetencji kluczowych, aktywizacji grup narażonych na wykluczenie i wykluczonych,

 8. organizowanie zajęć i opracowywanie materiałów oraz tworzenie warunków umożliwiających poszerzanie zainteresowań, rozwijanie pasji i talentów, wyrównywanie szans edukacyjnych, uczenie krytycznego myślenia,

 9. realizacja projektów, wycieczek, spotkań, mających na celu poznanie kultury i historii regionu oraz Polski i Europy w kontekście ich wielokulturowej tradycji i procesów integracyjnych,

 10. opracowywanie oraz wdrażanie programów prorodzinnych, przygotowujących do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Krzysztof Małota - Prezes Fundacji Centrum Edukacji Mobilnej

Statut Fundacji - zobacz pełną wersję

Dane i kontakt:

Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

KRS: 0000499433

REGON: 123057743

NIP: 7343524404

telefon: 510492372

e-mail: malotak@gmail.com